Stiftelsen erbjuder litteraturstöd för översättningar mellan italienska och svenska.

Vem kan söka?

Litteraturstöd kan sökas av förlag i Sverige eller Italien.

Ett villkor för litteraturstödet är att det i publikationen tydligt måste framgå att verket publicerats med stöd av stiftelsen genom exempelvis texten ”med bidrag från Stiftelsen C.M. Lerici” eller motsvarande på italienska eller engelska.

Prioritet ges till förlag som inte beviljats något stipendium från Stiftelsen de föregående två åren.

För vad kan man söka?

Litteraturstöd ges för publicering av verk på italienska om Sverige och svenska ämnen, respektive för publicering av verk på svenska om Italien och italienska ämnen.

Prioritet ges till verk av betydelse för kulturutbytet mellan Italien och Sverige. Verket ska redan vara publicerat på svenska eller italienska.

Vilka kostnader kan man söka ersättning för?

Stiftelsen ger stipendier för att täcka exempelvis:

  • översättning
  • tryckkostnader

Däremot beviljar Stiftelsen vanligen inte ersättning för:

  • research-resor
  • marknadsföring.

Hur stort belopp kan man söka?

Litteraturstipendier kan sökas från 5.000 till 50.000 kronor.

Vad skall ingå i en ansökan?

Ansökan skall omfatta följande dokument:

Ansökningsformuläret omfattar bland annat en kostnadskalkyl och en projektbeskrivning. Ange vilka kostnader du söker ersättning för och förklara hur du har räknat.

Ansökningsformuläret ska signeras. Om du inte har möjlighet att få med din signatur i PDF-filen, så kan du göra en utskrift, signera den, ta ett foto av den signerade sidan och bifoga fotot din ansökan som ett foto.

Ansökan ska vara skriven på engelska och sparas i PDF-format.

Hur lämnar man in ansökan?

Ansökan lämnas in genom att skicka PDF-dokumentet (samt eventuellt ett foto av den signerade sidan) till denna e-postadress:

litteraturstod@cmlerici.se

Ansökan kan endast ske per e-post.

Ansökan ska skickas från den 1:a december 2022 till den 31:a januari 2023.

Notera att ansökningar som är ofullständiga, saknar signatur eller som inkommer för sent inte kommer att behandlas.

Vad händer sedan?

När du skickat in din ansökan får du en bekräftelse från Stiftelsen.

Ansökningarna utvärderas av en kommitté utsedd av Italienska kulturinstitutet, Svenska institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Handelshögskolan i Stockholm och Kungliga Akademien för de fria konsterna. Beslut om litteraturstöd fattas sedan av Stiftelsens styrelse.

Senast före utgången av april månad får alla sökande besked om bifall eller avslag. De som får bifall får även information om hur litteraturstödet betalas ut.

För utbetalning av litteraturstödet skall sex exemplar av publikationen skickas till Stiftelsens sekretariat.

Litteraturstödet måste rekvireras inom 24 månader från beslutsdatumet. Litteraturstöd som inte rekvirerats inom 24 månader återförs automatiskt och kommer inte att utbetalas.

Foto: © Lorenzoclick, Flickr, 2015. Creative Commons CC BY-NC 2.0.