Clicca qui per la versione italiana.

SE-Sweden-Flag-icon

Stiftelsen erbjuder litteraturstöd för översättningar mellan italienska och svenska.

Vem kan söka?

Litteraturstöd kan sökas av förlag i Sverige eller Italien.

Ett villkor för litteraturstödet är att det i publikationen tydligt måste framgå att verket publicerats med stöd av stiftelsen genom exempelvis texten ”med bidrag från Stiftelsen C.M. Lerici” eller motsvarande på italienska eller engelska.

Prioritet ges till förlag som inte beviljats något stipendium från Stiftelsen de föregående två åren.

För vad kan man söka?

Litteraturstöd ges för publicering av verk på italienska om Sverige och svenska ämnen, respektive för publicering av verk på svenska om Italien och italienska ämnen.

Prioritet ges till verk av betydelse för kulturutbytet mellan Italien och Sverige.

Vilka kostnader kan man söka ersättning för?

Stiftelsen ger stipendier för att täcka exempelvis:

  • översättning
  • tryckkostnader.

Däremot beviljar Stiftelsen vanligen inte ersättning för:

  • research-resor
  • marknadsföring.

Hur stort belopp kan man söka?

Litteraturstipendier kan sökas från 5,000 till 50,000 kronor.

Vad skall ingå i en ansökan?

Ansökan skall omfatta följande dokument:

Ansökningsformuläret omfattar bland annat en kostnadskalkyl och en projektbeskrivning. Ange vilka kostnader du söker ersättning för och förklara hur du har räknat.

(Ansökningsformuläret ska signeras. Om du inte har möjlighet att få med din signatur i PDF-filen, så kan du göra en utskrift, signera den, ta ett foto av den signerade sidan och bifoga fotot din ansökan som ett foto.)

Ansökan ska vara skriven på engelska och sparas i PDF-format.

Hur lämnar man in ansökan?

Ansökan lämnas in genom att skicka PDF-dokumentet (samt eventuellt ett foto av den signerade sidan) till denna e-postadress:

litteraturstod@cmlerici.se

Ansökan kan endast ske per e-post.

Ansökan ska skickas senast den 31 januari.

Notera att ansökningar som är ofullständiga, saknar signatur eller som inkommer för sent inte kommer att behandlas.

Vad händer sedan?

När du skickat in din ansökan får du en bekräftelse från Stiftelsen.

Ansökningarna utvärderas av en kommitté utsedd av Italienska kulturinstitutet, Svenska institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Handelshögskolan i Stockholm och Kungliga Akademien för de fria konsterna. Beslut om litteraturstöd fattas sedan av Stiftelsens styrelse.

Senast före utgången av april månad får alla sökande besked om bifall eller avslag. De som får bifall får även information om hur litteraturstödet betalas ut.

För att rekvirera litteraturstödet ombeds förlaget att tillsammans med bankuppgifter skicka tio exemplar av publikationen till stiftelsens kansli när publikationen är klar.

Senast 24 månader efter beslutsdatum måste litteraturstödet rekvireras. Litteraturstöd som inte utbetalats inom 24 månader från beslutsdatum förfaller.

Foto: © Lorenzoclick, Flickr, 2015. Creative Commons CC BY-NC 2.0. 

IT-Italy-Flag-icon

La Fondazione fornisce contributi per la traduzione tra italiano e svedese.

Chi può fare domanda?

Possono fare domanda per il sostegno alla traduzione esclusivamente case editrici svedesi o italiane.

Una clausola del contributo alla traduzione è che nella pubblicazione debba emergere chiaramente che l’opera è stata pubblicata con il supporto della Fondazione. Ció puó avvenire scrivendo per esempio “con il contributo della Fondazione C.M. Lerici” o l’equivalente in svedese o inglese.

Durante selezione viene data la priorità alle case editrici che non hanno ottenuto un contributo dalla Fondazione nei due anni antecedenti.

A chi sono rivolti i contributi alla traduzione?

Il contributo alla traduzione viene assegnato per la pubblicazione di opere in Italiano sulla cultura svedese o per opere in svedese sulla cultura italiana.

Nella selezione viene data la priorità alle opere ritenute più importati per le relazioni culturali tra l’Italia e la Svezia.

Quali sono i costi per cui si può chiedere un rimborso?

La Fondazione assegna borse di studio per coprire ad esemplo i costi relativi a:

  • traduzione
  • costi di stampa

Salvo casi eccezionali, l fondazione non rimborsa spese legate a:

  • viaggi di ricerca
  • marketing

Quale è l’importo massimo che si può richiedere?

Si può fare domanda per importi de 5,000 a 50,000 corone svedesi.

Che cosa deve includere la candidatura?

La domanda per il bando deve includere i seguenti documenti:

Il formulario contiene un calcolo dei costi e una descrizione del progetto. Il candidato deve specificare quali sono i costi per cui chiede un rimborso e spiegare come sono stati calcolati.

(Il formulario deve essere firmato. Se manca la possibilitá di aggungere la firma digitale direttamente al documento in PDF, si prega di stampare il documento, firmar lo, fotografarlo e allegarlo alla domanda come foto.)

La domanda presentata deve essere in inglese e essere salvata nel formato PDF.

Come si inoltra la candidatura?

La domanda deve essere inoltrata in formato PDF (e possibilmente una foto con la firma) al seguente indirizzo di posta elettronica:

litteraturstod@cmlerici.se

La domanda può essere effettuata solo via email.

La domanda deve pervenire entro il 31 gennaio.

Nota bene: le domande incomplete, prive di firma o ricevute dopo la data di scadenza indicata non verranno prese in considerazione.

Regolamento e modalità di selezione

Una volta mandata la domanda il richiedente riceve una conferma dalla Fondazione.

Le domande vengono esaminate da una giuria selezionata dall’Istituto Italiano di Cultura, Svenska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms Universitet, Handelshögskolan i Stockholm e Kungliga Akademien för de fria konsterna. Le decisioni relative alle borse di studio per il supporto alla traduzione vengono prese dalla Direzione della Fondazione.

I risultati rengono comunicati a tutti i candidati entro la fine di aprile. In caso di assegnazione della borsa, la riposta contiene informatzioni su come richiedere il pagamento.

Per usufruire del contributo alla traduzione, la casa editrice deve fornire alla segreteria della Fondazione insiene ai dati bancari anche dieci copie dell’opera pubblicata.

Le contributi che non vengono reclamate entro 24 mesi dalla data di assegnazione, scadono.

Annunci