Stiftelsen erbjuder stipendier för kortare utbytesprojekt.

Vem kan söka?

Stipendier kan sökas av svenska medborgare för utbytesprojekt i Italien och av italienska medborgare för utbytesprojekt i Sverige.

Den sökande bör vara studerande vid eller anställd vid eller på annat sätt knuten till högskola, universitet, konstnärlig akademi eller någon motsvarande institution i Sverige eller Italien.

Under ansökningsåret skall den sökande fylla minst 18 år och högst 40 år. Stipendier till äldre sökande beviljas endast i undantagsfall.

Prioritet ges till sökande som inte beviljats något stipendium från Stiftelsen de föregående två åren.

För vad kan man söka?

Man kan söka stipendium för kortare utbytesprojekt inom områdena arkitektur, ekonomi, humaniora, juridik, konstnärliga ämnen, musik och naturvetenskapliga ämnen.

Stipendium beviljas inte för ordinarie studier, såsom exempelvis en vanlig utbytestermin vid utländskt universitet eller doktorandstudier i utlandet. Däremot kan man söka för särskilda utbytesprojekt inom ramen för en sådan utbildning, exempelvis ett projektarbete, en specialkurs, fältstudier eller arkivforskning.

Typiska tidsperioder för utbytesprojektet brukar vara 1–4 månader, men stipendium kan beviljas även för andra tidsperioder.

För 2022 års utlysning kan man söka medel för projekt som påbörjas tidigast 1 maj 2022 och avslutas senast 30 april 2024.

Stipendier beviljas inte för projekt som redan pågår eller redan avslutats.

Vilka kostnader kan man söka ersättning för?

Stiftelsen ger stipendier för att täcka exempelvis:

 • resekostnader mellan Italien och Sverige (flygresa i ekonomiklass)
 • transferresor till och från flygplatsen
 • lokala resor i värdlandet, i synnerhet resor som är nödvändiga för fältstudier och liknande
 • försäkringskostnader i de fall extra utlandsreseförsäkring behöver tecknas
 • kostnader för logi i värdlandet
 • kostnader för mat under utlandsvistelsen (enligt dessa schablonbelopp)
 • andra kostnader som är direkt knutna till utbytesprojektet.

Däremot beviljar Stiftelsen vanligen inte ersättning för:

 • kläder
 • nöjen
 • gym, hälsovård och sjukvård
 • laboratorieutrustning
 • förbrukningsmaterial
 • dator.

Hur stort belopp kan man söka?

Utbytesstipendier kan sökas från 5,000 till 50,000 kronor.

I din budget kan du ta upp samtliga kostnader för ditt utbytesprojekt, även om de summerar till mer än det stipendiebelopp du söker från Stiftelsen. På så vis, även om Stiftelsen skulle underkänna någon av dina kostnader kan du ändå få det fulla belopp du söker för i fall de godkända kostnaderna uppgår till det sökta beloppet. I annat fall beviljas ett reducerat belopp.

Vad skall ingå i en ansökan?

Ansökan skall omfatta följande dokument:

 • ett komplett ifyllt ansökningsformulär (laddas ner här)
 • en inbjudan från en institution (universitet/högskola/akademi eller motsvarande) som anger att den sökande är garanterad en studieplats/praktik i värdlandet under de exakta datum som anges i formuläret; 
 • ett presentationsbrev utfärdat av en ansvarig person på (universitet/högskola/akademi eller motsvarande) i hemlandet, där den sökande presenteras
 • ett CV för den sökande.

Ansökningsformuläret omfattar bland annat en budget för projektet. Ange vilka kostnader du söker ersättning för och förklara hur du har räknat.

(Ansökningsformuläret skall signeras. Om du inte har möjlighet att få med din signatur i PDF-filen, så kan du i stället göra en utskrift, signera den, ta ett foto av den signerade sidan och bifoga fotot din ansökan som ett foto.)

Samtliga dokument skall vara skrivna på engelska och sparas i ett unikt PDF-format.

Hur lämnar man in ansökan?

Ansökan lämnas in genom att skicka de fyra ovan nämnda PDF-dokumenten (samt eventuellt ett foto av den signerade sidan) till denna e-postadress:

stipendier@cmlerici.se

Ansökan kan endast ske per e-post.

Öppnar för ansökningar 1 december 2021.

Ansökan skall skickas från den 1:a december 2021 till den 31:a januari 2022

Notera att ansökningar som är ofullständiga, saknar signatur eller som inkommer för sent inte kommer att behandlas.

Vad händer sedan?

När du skickat in din ansökan får du en bekräftelse från Stiftelsen.

Ansökningarna utvärderas av en kommitté utsedd av Italienska kulturinstitutet, Svenska institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Handelshögskolan i Stockholm och Kungliga Akademien för de fria konsterna. Beslut om stipendier fattas sedan av Stiftelsens styrelse.

Senast före utgången av april månad får alla sökande besked om bifall eller avslag. De som får bifall får även information om hur stipendiet rekvireras, dvs hur man begär att få stipendiet utbetalat. Senast 24 månader efter beslutsdatum måste stipendiet rekvireras. Stipendier som inte rekvirerats inom 24 månader från beslutsdatum förfaller.

Stipendiaten ombeds skicka en kortfattad skriftlig redogörelse på högst en A4-sida om projektet inom tre månader efter projektets avslutande. Detta för att skapa ett arkiv med alla projekt som har fått stöd från stiftelsen genom åren. Uppsatser publiceras på stiftelsens hemsida endast med kandidaternas tillstånd. I den händelse denna ej skulle inkomma blir stipendiaten återbetalningsskyldig.

Foto: © Lorenzoclick, Flickr, 2015. Creative Commons CC BY-NC 2.0.