Varje år erbjuder Stiftelsen C.M. Lerici resestipendier för utlandsvistelser, vanligen med en längd om 1-4 månader, till italienska och svenska studenter och forskare. Syftet är att främja kulturutbyte inom naturvetenskap och humaniora.

Stipendierna riktar sig till svenska medborgare som är intresserade av utbytesprojekt i Italien och italienska medborgare som är intresserade av utbytesprojekt i Sverige.

Stipendierna är avsedda för genomförande av studie- och forskningsprojekt vid italienska respektive svenska lärosäten.

KRAV PÅ SÖKANDE

Sökande måste uppfylla följande krav vid sista ansökningsdag (31 januari 2023):

– Kvalifikationer: Stipendierna kan sökas av studenter och forskare från universitet, akademier eller andra högre utbildningsinstitutioner i Italien eller Sverige;

– Åldersgräns: Sökande i 2023 års utlysning skall vara födda åren 1983 till 2005.

– Projektperiod: I 2023 års utlysning kan man söka medel för projekt som påbörjas tidigast 1 maj 2023 och avslutas senast 30 april 2025.

ÄMNESOMRÅDEN

Stipendier kan användas för utbytesprojekt inom alla områden inom både humaniora (inklusive samhällsvetenskap och konstnärliga ämnen) och naturvetenskap (inklusive medicin, teknik och arkitektur).

KOSTNADER SOM TÄCKS AV RESESTIPENDIER

Stipendier är avsedda att ersätta de kostnader som sökande ådrar sig för att genomföra sitt projekt. Sökande kan ansöka om ett bidrag på om minst 5.000 kronor och högst 50.000 kronor.

Stiftelsen förbehåller sig rätten att tilldela ett lägre stipendiebelopp än det begärda beloppet.

Stiftelsen ger stipendier för att täcka exempelvis:

 • resekostnader mellan Italien och Sverige (flygresa i ekonomiklass)
 • lokala resor i värdlandet som är relaterade till projektet
 • försäkringskostnader i de fall extra utlandsreseförsäkring behöver tecknas
 • kostnader för logi i värdlandet
 • kostnader för mat under utlandsvistelsen (enligt dessa schablonbelopp)
 • andra kostnader som är direkt knutna till projektet.

Däremot beviljar Stiftelsen inte ersättning för:

 • kläder
 • nöjen
 • gym, hälsovård och sjukvård
 • laboratorieutrustning
 • datorer, surfplattor och annan teknik.

ANSÖKAN

Ansökan skall omfatta följande dokument:

 • ett komplett ifyllt ansökningsformulär (laddas ner här)
 • en inbjudan från en institution (universitet/högskola/akademi eller motsvarande) som anger att den sökande är garanterad en studieplats/praktik i värdlandet under de exakta datum som anges i formuläret;
 • ett presentationsbrev utfärdat av en ansvarig person på (universitet/högskola/akademi eller motsvarande) i hemlandet, där den sökandes kvalifikationer och syftet med utbytet presenteras
 • ett CV för den sökande.

Ansökningsformuläret omfattar bland annat en budget för projektet. Ange vilka kostnader du söker ersättning för och förklara hur du har räknat.

Ansökningsformuläret skall signeras. Om du inte har möjlighet att få med din signatur i PDF-filen, så kan du i stället göra en utskrift, signera den, ta ett foto av den signerade sidan och bifoga fotot din ansökan som ett foto.

Samtliga dokument skall vara skrivna på engelska och sparas som ett enda  sammanhängade PDF-dokument. Ansökan lämnas in genom att skicka den PDF till denna e-postadress:

stipendier@cmlerici.se

Ansökan skall skickas från den 1:a december 2022 till den 31:a januari 2023

När du skickat in din ansökan får du en bekräftelse från Stiftelsen.

OBEHÖRIGA ANSÖKNINGAR

Lerici Foundation-stipendiet är oförenligt med något annat stipendium, såsom Erasmus-stipendier eller stipendier som delas ut direkt av den italienska eller svenska regeringen. Stiftelsen stöder inte ordinarie studier eller doktorandstudier utomlands.

Stipendier beviljas inte för projekt som redan pågår eller redan avslutats.

Notera att ansökningar som är ofullständiga, saknar signatur eller som inkommer för sent inte kommer att behandlas.

URVAL OCH BESLUT

Ansökningarna utvärderas av en kommitté utsedd av:

 • Italienska kulturinstitutet C.M. Lerici, Stockholm
 • Svenska institutet
 • Kungliga Tekniska högskolan
 • Stockholms universitet
 • Handelshögskolan i Stockholm, och
 • Kungliga Akademien för de fria konsterna

Stipendier delas ut på grundval av en jämförande utvärdering av de inkomna ansökningarna. Utvärderingen baseras på uppfyllandet av de krav som anges i utlysningen, kandidatens kvalifikationer enligt meritförteckning, samt hur väl projektet bidrar till kulturutbyte.

Prioritet ges till sökande som inte beviljats något stipendium från Stiftelsen de föregående två åren.

Senast före utgången av april månad får alla sökande besked om bifall eller avslag.

UTBETALNING AV STIPENDIET

Sökande som har beviljats stipendium får information via e-post om hur man rekvirerar stipendiet.

Efter ankomsten till värdinstitution utomlands måste stipendiaten skicka ett dokument som upprättats och undertecknats av en kontaktperson vid värdorganisationen till Stiftelsens sekretariat, i vilket kandidatens ankomst till institutionen bekräftas. Detta dokument skall skickas till:

stipendier@cmlerici.se

Senast 24 månader efter beslutsdatum måste stipendiet rekvireras. Stipendier som inte rekvirerats inom 24 månader från beslutsdatum förfaller.

OBLIGATORISK SLUTRAPPORT

Ett villkor för stipendiet är att stipendiaten senast tre månader efter projektets avslutande skickar en rapport om projektet på engelska om cirka 1.000 ord. Syftet är att skapa ett arkiv med alla projekt som har fått stöd från stiftelsen genom åren. Uppsatser publiceras på stiftelsens hemsida endast med kandidaternas tillstånd. I den händelse denna ej skulle inkomma blir stipendiaten återbetalningsskyldig.

Foto: © Lorenzoclick, Flickr, 2015. Creative Commons CC BY-NC 2.0.