Clicca qui per la versione italiana.

SE-Sweden-Flag-icon

Stiftelsen erbjuder stipendier för kortare utbytesprojekt.

Vem kan söka?

Stipendier kan sökas av svenska medborgare för utbytesprojekt i Italien och av italienska medborgare för utbytesprojekt i Sverige.

Den sökande bör vara studerande vid eller anställd vid eller på annat sätt knuten till högskola, universitet, konstnärlig akademi eller någon motsvarande institution i Sverige eller Italien.

Under ansökningsåret skall den sökande fylla minst 18 år och högst 39 år. Stipendier till äldre sökande beviljas endast i undantagsfall.

Prioritet ges till sökande som inte beviljats något stipendium från Stiftelsen de föregående två åren.

För vad kan man söka?

Man kan söka stipendium för kortare utbytesprojekt inom områdena arkitektur, ekonomi, humaniora, juridik, konstnärliga ämnen, musik och naturvetenskapliga ämnen.

Stipendium beviljas inte för ordinarie studier, såsom exempelvis en vanlig utbytestermin vid utländskt universitet eller doktorandstudier i utlandet. Däremot kan man söka för särskilda utbytesprojekt inom ramen för en sådan utbildning, exempelvis ett projektarbete, en specialkurs, fältstudier eller arkivforskning.

Typiska tidsperioder för utbytesprojektet brukar vara 1–4 månader, men stipendium kan beviljas även för andra tidsperioder.

För 2018 års utlysning kan man söka medel för projekt som påbörjas tidigast 1 maj 2019 och senast 1 november 2020. Stipendier beviljas inte för projekt som redan pågår eller redan avslutats.

Vilka kostnader kan man söka ersättning för?

Stiftelsen ger stipendier för att täcka exempelvis:

 • resekostnader mellan Italien och Sverige (flygresa i ekonomiklass)
 • transferresor till och från flygplatsen
 • lokala resor i värdlandet, i synnerhet resor som är nödvändiga för fältstudier och liknande
 • försäkringskostnader i de fall extra utlandsreseförsäkring behöver tecknas
 • kostnader för logi i värdlandet
 • kostnader för mat under utlandsvistelsen
 • andra kostnader som är direkt knutna till utbytesprojektet.

Däremot beviljar Stiftelsen vanligen inte ersättning för:

 • kläder
 • nöjen
 • gym, hälsovård och sjukvård
 • laboratorieutrustning
 • förbrukningsmaterial
 • dator.

Hur stort belopp kan man söka?

Utbytesstipendier kan sökas från 5,000 till 50,000 kronor.

I din budget kan du ta upp samtliga kostnader för ditt utbytesprojekt, även om de summerar till mer än det stipendiebelopp du söker från Stiftelsen. På så vis, även om Stiftelsen skulle underkänna någon av dina kostnader kan du ändå få det fulla belopp du söker för i fall de godkända kostnaderna uppgår till det sökta beloppet. I annat fall beviljas ett reducerat belopp.

Vad skall ingå i en ansökan?

Ansökan skall omfatta följande dokument:

 • ett komplett ifyllt ansökningsformulär (laddas ner här)
 • en inbjudan från en institution (universitet/högskola/akademi eller motsvarande) som anger att den sökande är garanterad en studieplats/praktik i värdlandet
 • ett presentationsbrev utfärdat av en ansvarig person på (universitet/högskola/akademi eller motsvarande) i hemlandet, där den sökande presenteras
 • ett CV för den sökande.

Ansökningsformuläret omfattar bland annat en budget för projektet. Ange vilka kostnader du söker ersättning för och förklara hur du har räknat.

(Ansökningsformuläret skall signeras. Om du inte har möjlighet att få med din signatur i PDF-filen, så kan du i stället göra en utskrift, signera den, ta ett foto av den signerade sidan och bifoga fotot din ansökan som ett foto.)

Samtliga dokument skall vara skrivna på engelska och sparas i PDF-format.

Hur lämnar man in ansökan?

Ansökan lämnas in genom att skicka de fyra ovan nämnda PDF-dokumenten (samt eventuellt ett foto av den signerade sidan) till denna e-postadress:

stipendier@cmlerici.se

Ansökan kan endast ske per e-post.

Ansökan skall skickas senast den 31 januari.

Notera att ansökningar som är ofullständiga, saknar signatur eller som inkommer för sent inte kommer att behandlas.

Vad händer sedan?

När du skickat in din ansökan får du en bekräftelse från Stiftelsen.

Ansökningarna utvärderas av en kommitté utsedd av Italienska kulturinstitutet, Svenska institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Handelshögskolan i Stockholm och Kungliga Akademien för de fria konsterna. Beslut om stipendier fattas sedan av Stiftelsens styrelse.

Senast före utgången av april månad får alla sökande besked om bifall eller avslag. De som får bifall får även information om hur stipendiet rekvireras, dvs hur man begär att få stipendiet utbetalat. Senast 24 månader efter beslutsdatum måste stipendiet rekvireras. Stipendier som inte rekvirerats inom 24 månader från beslutsdatum förfaller.

Stipendiaten ombeds skicka en kortfattad skriftlig redogörelse på högst en A4-sida om projektet inom tre månader efter projektets avslutande. I den händelse denna ej skulle inkomma blir stipendiaten återbetalningsskyldig.

Foto: © Lorenzoclick, Flickr, 2015. Creative Commons CC BY-NC 2.0. 


IT-Italy-Flag-icon

La Fondazione offre borse di studio per progetti di scambio di breve durata.

A chi sono rivolte le borse di studio?

Per progetti di scambio in Italia possono fare domanda cittadini svedesi. Per progetti di scambio in Svezia possono fare domanda cittadini italiani.

Il richiedente deve essere studente o lavorare presso un’ università in Svezia o in Italia.

Nel periodo in cui viene effettuata la domanda il candidato deve aver compiuto minimo 18 anni e massimo 39. Borse di studio possono essere assegnate a candidati con età superiore ai 39 anni solo in casi eccezionali.

Nella selezione viene data la priorità ai candidati che non hanno ricevuto alcuna borsa di studio dalla Fondazione nei due anni precedenti.

Quali sono gli ambiti per i quali si può presentare la domanda?

Si può fare domanda per progetti di scambio di breve durata nell’ambito di: architettura, economia, discipline umanistiche, giurisprudenza, arte, musica e scienze naturali.

Non vengono prese in considerazione le domande destinate a sostenere economicamente regolari corsi di studi come per esempio programmi di scambio o per studenti e dottorandi. È invece possibile fare domanda per borse nell’ambito di un corso di studi per specifici progetti, corsi speciali, ricerca di archivio.

La durata dei progetti di scambio varia generalmente tra uno e quattro mesi,  ma possono essere assegnate borse per periodi di diversa durata.

I progetti che vengono presentati per il bando del 2018 devono essere avviati non prima del primo maggio 2019 e non più tardi del primo novembre 2020. Non vengono approvate borse di studio per progetti già iniziati o già conclusi.

Quali sono le spese per cui si può chiedere un rimborso?

Esempi di costi coperti dalla borsa di studio:

 • Spostamenti tra Svezia e Italia (volo aereo in classe economy)
 • Transfer da e per l’aeroporto
 • Viaggi interni nel paese di destinacione ospite dovuti a necessità legate al progetto
 • Costi assicurativi nel caso in cui nel paese ospite venga richiesta un’assicurazione aggiuntiva
 • Costi per l’alloggio durante il periodo di permanenza nel paese di destinacione
 • Costi per il vitto durante il periodo di permanenza nel paese di destinacione
 • Altri costi che sono direttamente legati al progetto

La Fondazione non concede alcun tipo di rimborso per:

 • Vestiti
 • Spese legate al tempo libero
 • Sport, assistenza medica e servizi sanitari
 • Attrezzature da laboratorio
 • Computer

Quale è l’importo massimo che si può richiedere?

A copertura delle spese il contributo richiesto può andare dalle 5.000 alle 50.000 corone.

Fermo restando il tetto massimo sopra indicato, il candidato può inserire nel budget spese che superano l’importo massimo richiesto. La Fondazione si riserva il diritto di attribuire un sostegno finanziario inferiore a quello richiesto.

Che cosa deve includere la candidatura?

La domanda per il bando deve includere i seguenti documenti:

 • Il formulario compilato per intero (scaricabile qui)
 • Un documento fornito da parte di un’istituzione (università o equivalente) nel quale si attesta che il candidato ha un posto garantito per un tirocinio nel paese di destinacione.
 • Una lettera di presentazione del candidato rilasciata da una persona competente all’interno di un’Istituzione universitaria, Istituto di ricerca, conservatorio o equivalente del paese di provenienza.
 • Il curriculum vitae del candidato.

La domanda dere includere una lista dettagliata dei costi specifici legati alla realizzazione del progetto e informazione su come sono stati calcolati.

(La domanda deve essere firmata. Se il candidato non ha la possibilità di firmarlo digitalmente su PDF, può stamparlo, firmarlo e scansionarlo o fare una foto del documento.)

Tutti i documenti devono essere in inglese e salvati nel formato PDF.

Come si inoltra la candidatura?

La domanda deve essere inoltrata per in formato PDF al sequente indirizzo di posta elettronica:

stipendier@cmlerici.se

Non verranno accettate domande presentate con altre modalità

La domanda deve pervenire entro il 31 gennaio.

Nota bene: le domande incomplete, prive di firma o ricevute dopo la data di scadenza indicata non verranno prese in considerazione.

Regolamento e modalità di selezione

Una volta mandata la domanda il richiedente riceverà una conferma dalla Fondazione dell’avvenuta ricezione.

Le domande vengono esaminate da una commissione composta da dall’Istituto Italiano di Cultura, Svenska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms Universitet, Handelshögskolan i Stockholm e Kungliga Akademien för de fria konsterna.
Le decisioni sulle borse di studio vengono prese dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Entro la fine del mese di aprile tutti i candidati riceveranno una comunicazione circa l’esito, positivo o negativo, della selezione. I vincitori del bando riceveranno informazioni su come richiedere la borsa di studio e su come verrà effettuato il pagamento della borsa di studio. Il vincitore deve usufruire della borsa massimo 24 mesi dopo la data in cui è stata assegnata. Verrà considerato rinunciatario il candidato che pur avendo ottenuto una prologa per l’utilizzo della borsa non la utilizzi entro 24 mesi dalla data di assegnazione.

Il beneficiario di una borsa di studio dovrà, entro tre mesi dal termine del soggiorno di studio e ricerca, inviare una relazione della lunghezza massima di una pagina A4 nella quale viene illustrato il progetto svolto e i risultati ottenuti. Nel caso in cui il vincitore non facesse pervenire questo documento sarà tenuto al rimborso dell’intera somma.

Annunci